Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

25.02.2019
AvatarPaulina Przybysz
Avatar

Upadłość konsumencka to jedna z opcji jaką ma osoba fizyczna, którą dotknęła niewypłacalność. Kiedy i w jakich okolicznościach można skorzystać z tej instytucji? Wyjaśnienie poniżej.

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to jedna z opcji jaką ma osoba fizyczna, którą dotknęła niewypłacalność. Kiedy i w jakich okolicznościach można skorzystać z tej instytucji? Wyjaśnienie poniżej.

Wyobraź sobie sytuację, w której Twoje zobowiązania mnożą się, a możliwość ich spłaty jest coraz mniejsza. Nie ma w tym Twojej winy – przeważyły zdarzenia losowe. Śmierć współmałżonka, choroba, niezawiniona przez Ciebie utrata pracy. W życiu zdarzają się przecież najróżniejsze sytuacje. Po spełnieniu odpowiednich przesłanek, o których poniżej może zostać wobec Ciebie ogłoszona upadłość konsumencka.

Nie czekaj, aż będziesz musiał ogłosić upadłość konsumencką.

Skontaktuj się ze specjalistami kredytowymi Spłata Pożyczek i zawalcz o życie bez długów. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kredytów i pożyczek, które pomogą Ci w spłacie zaległych zobowiązań. Wysokość rat zostanie dopasowana do Twoich możliwości finansowych, dzięki czemu odzyskasz spokój i wyjdziesz na prostą.

Wyślij wniosek

W skrócie, upadłość konsumencka jest umorzeniem, albo częściowym zmniejszeniem zobowiązań osoby fizycznej. Jeszcze do niedawna upadłość konsumencka mogła zostać ogłoszona w stosunku do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a której niewypłacalność nastąpiła z przyczyn przez nią niezawinionych. Obecnie, wraz z nowelizacją ustawy, również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będą mogły wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co więcej, upadłość konsumencka będzie możliwa do ogłoszenia także wobec dłużników, którzy do swojej niewypłacalności przyczynili się sami, tzn. są oni winni swojej niewypłacalności. Warto wiedzieć, że ten aspekt nie zostanie jednak całkowicie pominięty. Będzie on badany po ogłoszeniu upadłości, podczas ustalania planu spłaty.

Wydaje się więc, że ogłoszenie upadłości to idealne rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, iż nie służy ono obejściu prawa i dotyczy tylko i wyłącznie tych długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Ponadto – rozwiązanie to nie polega na „odpuszczeniu” konsumentowi długu. W postępowaniu ma miejsce likwidacja przynajmniej części majątku dłużnika, co następuje celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Żeby zapoznać się szczegółowo z przepisami regulującymi tę kwestię, należy zajrzeć do ustawy Prawo upadłościowe z 2003 roku (dopiero co znowelizowanej), a konkretnie do jej tytułu V, określającego właśnie postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kto może zawnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przepisy prawa pozwalają wszcząć postępowanie zarówno na wniosek zadłużonego konsumenta jak i jego wierzyciela. Przed nowelizacją z 30 sierpnia 2019, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, w przypadku konsumenta istotny był warunek niepozostawania wspólnikiem osobowej spółki handlowej i nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Nie znaczy to, że taka osoba nie mogła być wspólnikiem lub mieć własnej działalności wcześniej. Musiała jednak spełniać powyższe warunki na moment złożenia wniosku. Obecnie (jak już wspominaliśmy powyżej), po wejściu w życie nowelizacji, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są traktowane w taki sam sposób, jak konsumenci na przykład zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy bezrobotni, nieprowadzący własnej działalności gospodarczej.

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie są przeszkodą koszty – koszt wszczęcia postępowania wynosi bowiem 30 złotych. Do tego dochodzą co prawda koszty syndyka, które stanowią najczęściej 1/4, rzadko dwukrotność, a maksymalnie, ale tylko w wyjątkowo trudnych przypadkach czterokrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Koszty te jednak może uiścić Skarb Państwa, a sąd wyznaczy dogodne terminu ratalnego zwrotu tej wyjątkowej „pożyczki„.

Co dzieje się po złożeniu wniosku

Obrazek dekoracyjny

Po złożeniu wniosku sąd sprawdza spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości. Postanowieniem orzeka o upadłości, albo o oddaleniu wniosku. Jeśli zapadnie postanowienie o ogłoszeniu upadłości, następują właściwe wyliczenia. Określa się skład i wartość masy upadłości, sporządza się także listę wierzycieli, a w końcowym etapie – sprzedaje się majątek dłużnika lub odpowiednią jego część i z tak uzyskanych środków zaspokaja wierzycieli, którzy znaleźli się na liście. Ustala się Plan Spłaty Wierzycieli, w formie rat, rozłożonych na maksymalnie 3 lata (lub w przypadku upadłości z winy dłużnika od 3 lat do nawet 7 lat). Na etapie ustalania planu spłaty bada się także to, czy dłużnik przyczynił się do swojej niewypłacalności.

Nie robi się tego tylko jeśli dłużnik nie posiada majątku oraz jest „trwale niezdolny do spłaty zobowiązań”, wtedy dochodzi do umorzenia zobowiązań z uwagi na niemożność ich egzekucji.

Kiedy sąd może oddalić wniosek

Są sytuacje, w których są może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponieważ upadłość konsumencka jest instytucją przewidzianą po to, aby dłużnik rozliczył się z wieloma wierzycielami, sąd oddali wniosek jeśli jest tylko jeden wierzyciel. Podobnie postąpi jeżeli konsument nie jest rzeczywiście niewypłacalny. Oddalenie nastąpi między innymi również wtedy, gdy majątek dłużnika wystarczy wyłącznie na pokrycie samych kosztów postępowania, chyba że na przykład dłużnik dokonał rozporządzeń mających ma celu obejście prawa i takie właśnie oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.

Nowelizacja z 30 sierpnia 2019 roku – najważniejsze zmiany w zasadach upadłości konsumenckiej

Obrazek dekoracyjny

Wspomniana już nowelizacja wprowadziła kilka innych zmian poza omówionym traktowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą na równi z m.in. osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

Co bardzo istotne, od razu po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką nie będą już badane przyczyny, z jakich pogorszyła się sytuacja finansowa dłużnika. Przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 24 marca 2020 roku, wykrycie, że dłużnik doprowadził do zadłużenia umyślnie bądź z powodu rażących uchybień ze swojej strony, skutkowało oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Teraz najpierw dochodzi do ogłoszenia upadłości, niezależnie od przyczyny powstania długów, a dopiero przy ustalaniu planu spłaty, sąd zajmuje się kwestią tego, co doprowadziło do zadłużenia. Nawet, jeśli powstało ono z winy dłużnika (jednak nie celowo), wciąż ustalany jest plan spłaty i możliwe jest uporanie się ze swoimi długami. Warunki będą jednak mniej preferencyjne niż w przypadku, kiedy zadłużyliśmy się nie z naszej winy, a na przykład dlatego, że zachorowaliśmy i potrzebowaliśmy pieniędzy na leczenie.

Plan spłaty u osób zadłużonych z ich winy bądź w wyniku rażących uchybień może rozciągać się na od 3 do aż 7 lat. Osoby, które przy zadłużeniu nie zawiniły, mogą liczyć na nie dłuższy niż trzyletni plan spłaty, a więc uwolnią się od zadłużenia w znacznie szybszym terminie.

Warto także wspomnieć o jeszcze jednej istotnej zmianie w zasadach upadłości konsumenckiej. Wciąż w jej ramach można zlicytować mienie dłużnika, w tym nieruchomość, którą on zamieszkuje. Jeśli jednak dojdzie do licytacji i sprzedaży domu, czy mieszkania, nie cała pozyskana kwota zostanie przekazana na spłatę długów. Dłużnik może liczyć na otrzymanie równowartości rocznego lub dwuletniego średniego czynszu, tak aby miał gdzie się podziać po stracie nieruchomości.

Jakich długów nie obejmuje upadłość konsumencka?

W ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest umorzenie wielu często spotykanych typów długów, takich jak pożyczki, kredyty, karty kredytowe czy nawet zadłużenia wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Jest jednak kilka rodzajów zobowiązań, których upadłość konsumencka nie dotyczy.

Są to przede wszystkim zobowiązania, które nie zostały ujawnione w toku prowadzonego postępowania lub które zostały zaciągnięte już po ogłoszeniu upadłości. Nie można umorzyć również różnego rodzaju zasądzonych kar i grzywien, zobowiązania do naprawienia szkody, która powstała w wyniku przestępstwa (na przykład wandalizmu lub pobicia), a także alimentów.

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

Możemy się zastanawiać, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe nawet, jeśli doszło już do sprawy w sądzie i rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Dobrą wiadomością dla dłużników jest więc fakt, że egzekucja komornicza nie jest przeciwwskazaniem do upadłości konsumenckiej.

Co więcej, w momencie, kiedy dojdzie do ogłoszenia upadłości, komornik będzie musiał zawiesić prowadzone postępowanie. Nie będzie też już mógł zajmować części wynagrodzenia za pracę, renty czy emerytury, ponieważ nowym dysponentem tych środków stanie się syndyk.

Jeszcze nie jest za późno na wyjście z długów.

Z naszą pomocą uzyskasz korzystny kredyt lub pożyczkę, która ułatwi Ci spłatę zaległych zobowiązań. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jak Ci pomóc i rozwiązać Twoją trudną sytuację. Nie czekaj na najgorsze i zacznij działać – znajdziemy najatrakcyjniejszy kredyt za Ciebie.

Wyślij wniosek

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości i kiedy warto złożyć wniosek

Podstawową konsekwencją jest oczywiście pewien sposób uregulowania sytuacji finansowej dłużnika. Traci on natomiast możliwość zarządu swoim majątkiem, który zostaje przeznaczony na spłatę długów. Dłużnik więc będzie mógł zawierać tylko tak zwane drobne umowy życia codziennego. Nie jest jednak tak, iż upadły zostaje pozostawiony bez środków do życia, określona zostaje kwota uwzględniająca jego warunki mieszkaniowe, rodzinne, sytuację życiową. Kiedy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Tak naprawdę dobrze jest to uczynić szybko. Jeśli będziemy powiększać nasz dług i zwlekać z podjęciem określonych środków prawnych, sąd może uznać, że w znaczącym stopniu przyczyniliśmy się do powstania niewypłacalności. Warto złożyć wniosek, jeśli nasza sytuacja życiowa jest naprawdę trudna – ciężka choroba, poważne problemy zawodowe są odpowiednimi powodami. Warto dać sobie szansę na wyjście z długów i rozpoczęcie od nowa.

Kiedy sytuacja finansowa robi się naprawdę skomplikowana, trudno jest w niej wyjść. Czasem istniejące zobowiązania są przeszkodą do zawarcia konkretnych umów, uzyskania pożyczki na dany cel. Być może jesteś w stanie zainwestować pieniądze w taki sposób, aby korzyści pozwoliły wyjść Ci z długów, ale na brak gotówki w zasadzie każda instytucja finansowa odpowiada „przepraszam, nie możemy pomóc”. Rozwiązaniem jest www.splatapozyczek.pl. Zespół ekspertów specjalizuje się w uzyskiwaniu kredytów w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy zdolność kredytowa jest niewielka, a widmo upadłości może nad nami wkrótce zawisnąć. Jeśli więc masz jakiś pomysł na wyjście ze swoich długów i potrzebujesz w tym celu gotówki – odezwij się za pośrednictwem strony. Długi to nie koniec świata. Warto próbować znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania trudnych sytuacji.