Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Poręczenie na podstawie kodeksu cywilnego – najważniejsze informacje

Poręczenie na podstawie kodeksu cywilnego – najważniejsze informacje

04.05.2023
AvatarPaulina Przybysz
Poręczenie na podstawie kodeksu cywilnego – najważniejsze informacje
Avatar

Poręczenie osób trzecich wobec prawa cywilnego, jest jedną z najstarszych tego typu form zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W jej wyniku obowiązki wynikające z niewykonania określonego zobowiązania, mogą zostać scedowane na określoną w umowie poręczenia osobę trzecią. W naszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje związane z tą formą zabezpieczenia.

Poręczenie według prawa cywilnego

Poręczenie zostało uregulowane w art. 876 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim stanowi ono formę zabezpieczenia, na wypadek, gdyby dłużnik nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Należy zaznaczyć, iż pomimo faktu, że poręczenie według prawa cywilnego kojarzy się najczęściej z formą zabezpieczenia spłaty różnego rodzaju pożyczek lub kredytów, to ustawodawca przewidział, iż może mieć też zastosowanie dla innych zobowiązań prawnych. Przykładem mogą być nawet obowiązki o charakterze alimentacyjnym i odszkodowawczym, co podkreśla szeroki charakter tej instytucji.

Warto również podkreślić, iż w prawie cywilnym przewidziana została możliwość podporęczenia, czyli poręczenia za zobowiązanie poręczyciela. W takim przypadku mamy do czynienia z podporęczycielem, który odpowiada bezpośrednio przed wierzycielem głównym, natomiast sam może domagać się roszczeń zwrotnych jedynie od poręczyciela, a nie od dłużnika głównego. Należy też zaznaczyć, iż samo poręczenie może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny – w tym przypadku, jeśli strony nie postanowią inaczej, to domyślnie jest ono nieodpłatne.

Poręczenie osób trzecich wobec prawa cywilnego

Poręczenie według prawa cywilnego wiąże się ze specyficznymi obowiązkami oraz prawami. Jednym najistotniejszych unormowań w tym zakresie, jest obowiązek wcześniejszego poinformowania poręczyciela o tym, że dłużnik nie wywiązuje się ze zobowiązania. W przypadku gdyby jednak doszło do spłaty zobowiązania przez poręczyciela – dłużnik główny musi być jednak o tym poinformowany, by wykluczyć podwójną spłatę.

Warto również zaznaczyć, iż poręczenie według prawa cywilnego jest skuteczne również po śmierci dłużnika głównego, gdy dług przeszedł na jego spadkobierców. Samo poręczenie można jednak ograniczyć zarówno czasowo, jak też do wysokości określonej kwoty.

Specjaliści Spłaty Pożyczek przeprowadzą Cię przez cały proces kredytowania. Od znalezienia dostępnych ofert i wybór najkorzystniejszej, poprzez złożenie wniosku, negocjacje z instytucją finansową i pozyskanie indywidualnych warunków zobowiązania, aż do podpisania umowy kredytowej.

Pozyskaj finansowanie przy minimum formalności i bez stresu!

Skontaktuj się z doradcą!

Poręczenie według prawa cywilnego – wzór

Poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego, ze względu na szeroki zakres zastosowania nie posiada jednego, odgórnie ustalonego wzoru. Należy zaznaczyć, iż ustawodawca przewidział jednak, iż powinno być sporządzone w formie pisemnej. Umowa poręczenia powinna zawierać:

  • pełne dane dłużnika głównego oraz poręczyciela;
  • wskazanie osoby dłużnika głównego;
  • dane dotyczące zobowiązania wobec którego następuje poręczenie;
  • wskazanie wysokości kwoty poręczenia;
  • wskazanie okresu poręczenia.

Należy pamiętać, iż poręczenie jest formą zabezpieczenia przewidzianą w prawie prywatnym, dlatego też może zawierać szereg innych postanowień, które będą zabezpieczać interes jednej ze stron. Jednym z takich zapisów, zabezpieczających interesy wierzyciela może być przykładowo dotycząca tego, iż za spłatę zobowiązania poręczyciel odpowiada jedynie w przypadku bezskutecznej egzekucji. Pozwoli to uniknąć sytuacji w której wierzyciel, bez wyczerpania standardowej drogi windykacyjnej, będzie dochodził należności od poręczyciela.

Podsumowując można stwierdzić, iż poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego powoduje przeniesienie części ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika na poręczyciela. Podpisując zatem umowę poręczenia – niezależnie od tego w jakiej roli występujemy – warto dobrze zapoznać się z jej warunkami, a wszelkie wątpliwości skonsultować ze specjalistą.