Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie odsetek?

Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie odsetek?

Wpadnięcie w długi i spóźnianie się z ich regulowaniem może być wynikiem własnej nieodpowiedzialności i podejmowania złych decyzji, ale też może być kwestią nieprzewidzianego zdarzenia losowego, takiego jak utrata pracy czy choroba.

W takiej sytuacji nie dość, że musimy spłacić pożyczony kapitał i zwykłe odsetki od zobowiązania, to jeszcze naliczane są odsetki karne za brak terminowej płatności. Jednym z rozwiązań, które mogą wtedy uratować nasze finanse, jest umorzenie odsetek. Tylko jak powinno wyglądać podanie o umorzenie odsetek? W jakich okolicznościach możemy liczyć na to, że zostanie ono zaakceptowane?

Odsetki są dla wierzyciela głównym zyskiem

Odsetki stanowią dla wierzyciela główny zysk z udzielenia pożyczki bądź kredytu, a więc ich umorzenie oznacza dla niego w pewnym sensie stratę. Możemy mówić o dwóch typach odsetek. Są to odsetki:

  • nominalne
  • za opóźnienie.

Oprocentowanie nominalne pożyczek pozabankowych może wynosić 0%, stosuje się takie rozwiązanie jednak jedynie w przypadku promocji (na przykład dla nowych klientów), aby zachęcić do siebie potencjalnych pożyczkobiorców. W przypadku większości pożyczek oprocentowanie jest znacznie wyższe.

Jeśli wysokość oprocentowania nie została wskazana w umowie, przyjmuje się wysokość ustawową, czyli 5% w stosunku rocznym. Co ważne, aby zapobiec nadużyciom, prawo przewiduje także maksymalną wysokość oprocentowania nominalnego. Wynosi ona dwukrotność ustawowego oprocentowania, w więc 10% w stosunku rocznym.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku odsetek za opóźnienie. Powinny one zostać określone w umowie, jeśli jednak się tak nie stało, obowiązują ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie, które wynoszą 7% w skali roku. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie wynosi dwukrotność ich wysokości ustawowej, czyli 14% w skali roku.

Warto przy tym pamiętać, że oprocentowanie, czy to nominalne, czy za opóźnienie, nie jest jedynym kosztem związanym z kredytem lub pożyczką. Często nie będzie ono nawet kosztem największym, jeśli weźmiemy pod uwagę między innymi opłaty związane z prowizją czy ubezpieczeniem zobowiązania.

Kiedy możliwe jest umorzenie odsetek?

To, czy pożyczkodawca bądź kredytodawca zgodzi się na umorzenie odsetek, zależy jedynie od jego dobrej woli. Wobec tego zdecydowanie powinniśmy zadbać o to, aby dobrze swoją prośbę umotywować. Zgoda na umorzenie odsetek wydawana jest w dwóch przypadkach:

  • kiedy leży to w interesie publicznym
  • kiedy jest to podyktowane ważnym interesem dłużnika.

Pierwszy podpunkt dotyczy sytuacji, w której dłużnik znajduje się w złej sytuacji, a jego głównym źródłem dochodów jest pomoc od państwa (na przykład zasiłek dla bezrobotnych). Umorzenie odsetek jest wtedy w interesie publicznym, ponieważ na ich spłatę musiałyby zostać przeznaczone pieniądze państwowe.

Drugi przypadek ma zastosowanie, kiedy nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązania, nie z powodu własnej nieodpowiedzialności czy chęci uniknięcia swoich obowiązków, ale z uwagi na niezależne od nas okoliczności. Może nimi być poważna choroba lub wypadek, utrata możliwości pracy zarobkowej czy nawet samodzielnej egzystencji, a nawet strata mienia (w wypadku klęski żywiołowej bądź pożaru).

jak powinno wygladac podanie o umorzenie odsetek - obrazek interpretacja podatkowa
Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1113,po-umorzeniu-odsetki-to-nie-przychod.html

Podanie o umorzenie odsetek – jak napisać?

W pierwszej kolejności powinniśmy upewnić się, do kogo właściwie musimy skierować nasze podanie o umorzenie odsetek. Może się bowiem zdarzyć, że obsługą długu zajmuje się już nie instytucja, która kredytu bądź pożyczki nam udzieliła, a firma windykacyjna. W takiej sytuacji to ona będzie upoważniona do podejmowania wszelkich działań związanych z długiem, w tym do umorzenia odsetek, a więc to do niej powinniśmy się w tej sprawie zwrócić.

Jak powinna wyglądać prośba o umorzenie odsetek? Nie może w niej zabraknąć takich kluczowych elementów, jak:

  • data, miejscowość;
  • dane dłużnika;
  • wskazanie długu, od którego chcemy, aby umorzone zostały odsetki (najlepiej jest podać numer sprawy bądź numer kredytu lub pożyczki);
  • uzasadnienie wniosku (chorobą, wypadkiem bądź innymi okolicznościami – koniecznie prawdziwymi);
  • dowody potwierdzające wskazane przyczyny problemów ze spłatą należności;
  • podpis wnioskującego.

Wniosek powinien mieć charakter prośby, a więc musimy w nim zaznaczyć, że mamy nadzieję na zrozumienie ze strony wierzyciela, a także, że zależy nam na terminowym spłaceniu długu i sprawę chcemy rozwiązać z korzyścią dla obu stron. Warto również zobowiązać się do regulowania rat na czas, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć dwa wnioski w jeden i poza prośbą o umorzenie odsetek zawrzeć w nim również pragnienie zmiany warunków spłaty zobowiązania, czyli na przykład wydłużenia okresu spłaty i tym samym zmniejszenia miesięcznych rat.

Wniosek o umorzenie odsetek .doc

Wniosek o umorzenie odsetek .pdf

Jeśli interesuje nas podanie o umorzenie odsetek wzór pisma może być pomocny, ale możemy również stworzyć ten dokument całkowicie samodzielnie. Należy tylko uważać, aby nie zapomnieć o żadnym z powyżej wymienionych elementów.

Gdzie złożyć wniosek o umorzenie odsetek?

Wypełniony i zawierający wszystkie niezbędne załączniki (dokumentację medyczną, wypowiedzenie umowy o pracę i inne) wniosek powinniśmy jak najszybciej dostarczyć podmiotowi, który zajmuje się obsługą naszego długu. Może to być wciąż pożyczkodawca lub kredytodawca, ale może to już być firma windykacyjna.

Wniosek można złożyć osobiście w oddziale banku, firmy pożyczkowej bądź firmy windykacyjnej, ale najlepszym rozwiązaniem będzie z reguły wysłanie go na jej adres listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Ciężko stwierdzić, jak długo będziemy musieli czekać, aż wierzyciel się do naszego wniosku ustosunkuje – może to być zaledwie kilka dni, ale bywa też, że na odpowiedź trzeba czekać nawet kilka tygodni.

Jak postępować, jeśli prośba o umorzenie odsetek zostanie odrzucona?

Jak już wspomniano, pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek jest jedynie dobrą wolą wierzyciela. Nie ma on takiego obowiązku, nawet jeśli swoją prośbę bardzo dobrze umotywowaliśmy i potwierdziliśmy wiarygodnymi załącznikami. Co zrobić w takiej sytuacji?

Możemy spróbować ponownie, ale niekoniecznie przyniesie to pożądane rezultaty. Istnieje jednak wiele innych sposobów, na które możemy poradzić sobie z trudnościami w terminowej spłacie długów. Należą do nich:

Jak widać, rozwiązań jest sporo. Powinniśmy w związku z tym dokładnie je porównać i rozważyć, które sprawdzi się najlepiej w naszej konkretnej sytuacji. Umorzenie odsetek jest dla dłużnika bardzo korzystne, ale jeśli się nie powiedzie, nie warto się poddawać, a lepiej zastosować inne podejście.

Prośba o umorzenie odsetek – podsumowanie

Podanie o umorzenie odsetek nic nas nie kosztuje, a potencjalnie możemy dzięki niemu dużo zyskać, tak więc zdecydowanie warto je złożyć, jeśli odczuwamy trudności w terminowej spłacie kredytu bądź pożyczki. Musimy jednak pamiętać o tym, że nasz wierzyciel nie musi odpowiedzieć na nie pozytywnie.