Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować?

Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować?

13.05.2020
AvatarPaulina Przybysz
Zablokowane konto przez komornika
Avatar

Egzekucja komornicza to niezwykle stresująca i uciążliwa sytuacja – zarówno pod względem finansowym, jak i mentalnym. Niestety zmagać się z nią musi co roku ogromna ilość Polaków. Komornikom przyznawany jest bardzo szeroki wachlarz uprawnień, aby zwiększyć szanse, że rzeczywiście uda im się odzyskać dla wierzyciela jego należność. Czy komornik może zablokować konto dłużnika? Jeśli tak, to jak odblokować konto zajęte przez komornika?

Czy komornik może zablokować konto?

Pierwszym krokiem jaki wierzyciel podejmuje zazwyczaj, aby odzyskać swoją należność, jest windykacja – czy to samodzielna, czy poprzez specjalną firmę windykacyjną. Polega ona na wzywaniu dłużnika do spłaty długu i próbie dojścia z nim do porozumienia.

Narzędziami używanymi w procesie windykacji są rozmowy telefoniczne, pisemne wezwania do zapłaty, SMS-y, a nawet osobiste wizyty wierzyciela bądź jego przedstawiciela w miejscu zamieszkania dłużnika. Trzeba przy tym pamiętać, że windykator nie ma prawa dłużnika gnębić, dręczyć, nachodzić czy grozić mu. Są to działania zabronione i karalne, które dłużnik może zgłaszać organom ścigania.

Jeśli windykacja nie przyniesie skutku, ponieważ dłużnik nie będzie w stanie lub po prostu nie będzie skłonny uregulować zadłużenia, wierzyciel może zdecydować się na wejście na drogę sądową. Coraz częściej tego typu sprawy załatwia się przez e-sąd, co oznacza, że wielu dłużników zdaje sobie sprawę z tego, że je przegrało, dopiero po fakcie. Jednak zanim wierzyciel (a właściwie działający w jego imieniu komornik) będzie mógł rozpocząć egzekucję z mienia dłużnika, będzie jeszcze musiał uzyskać od sądu tytuł wykonawczy.

Jak wspomniano na wstępie, komornik ma bardzo szeroką gamę możliwości, jeśli chodzi o to, w jaki sposób może odzyskać należność wierzyciela. Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest on stroną w sprawie i działa pod kierownictwem wierzyciela. Oznacza to, że nawet jeśli dojdziemy do porozumienia z komornikiem, żeby na przykład nie ściągał on zadłużenia z naszego wynagrodzenia, to jeśli wierzyciel nakaże mu to zrobić, nie uda nam się tego uniknąć. Egzekucja komornicza może przebiegać z:

 • wynagrodzenia za pracę
 • renty
 • emerytury
 • środków zgromadzonych na kontach bankowych
 • ruchomości i nieruchomości.

W związku z tym odpowiedź na pytanie, czy komornik może zablokować konto, brzmi tak, jeśli wierzyciel nakaże mu egzekucję ze znajdujących się na nim środków. Trzeba przy tym wskazać, że blokada konta bankowego przez komornika nie może być całkowita. Zarówno w przypadku wynagrodzeń, mienia i środków na koncie bankowym obowiązują pewne wyłączenia, które mają zapewnić, że dłużnik będzie w stanie się utrzymać, mimo prowadzenia przeciwko niemu egzekucji komorniczej.

Liczba spraw komorniczych
Źródło: https://www.komornik.pl/?page_id=189#menu

Skąd komornik zna numer rachunku?

Żeby blokada konta bankowego przez komornika mogła zostać dokonana, najpierw musi on zlokalizować nasz rachunek (bądź rachunki – jeśli mamy ich kilka, egzekucja może zostać prowadzona z każdego z nich).

Egzekucja komornicza może być prowadzona z szeregu różnych rachunków: nie tylko indywidualnych i firmowych, ale też nawet rachunków wspólnych, prowadzonych z inną osobą. Komornicy są bardzo skuteczni i stosują szereg różnych sposobów, aby uzyskać dostęp informacji na temat rachunków dłużnika. Należą do nich:

 • pozyskiwanie informacji od dłużnika, czy to z jego zeznania majątkowego, czy np. z rozmowy;
 • wystosowanie zapytania do Centralnej Informacji o Rachunkach;
 • zwrócenie się z pytaniem do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • zastosowanie systemu OGNIVO;
 • złożenie wniosku do wierzyciela, pod kierownictwem, którego prowadzona jest egzekucja.

Ogółem mówiąc, ukrycie przed komornikiem posiadanego rachunku bankowego jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Po uzyskaniu niezbędnych informacji komornik musi jedynie przesłać odpowiedni wniosek do banku, a ten dokona zablokowania wskazanego rachunku bądź rachunków.

Jednak, co bardzo ważne, chociaż bank „zamrozi” środki od razu, to nie przekaże ich komornikowi  (chyba, że mamy do czynienia z długiem alimentacyjnym), a zrobi to dopiero po 7 dniach. Przy tym, chociaż to bank dokonuje faktycznej blokady konta, to nie na nim, a na komorniku spoczywa obowiązek poinformowania jego właściciela o takim działaniu.

W tym czasie dłużnik może podjąć działania, aby zatrzymać egzekucję, czy to całkowicie, czy konkretnie egzekucję z rachunku bankowego. Takie działania to na przykład:

 • złożenie skargi na działania komornika (jeśli na przykład nie poinformował go odpowiednio wcześniej o blokadzie konta),
 • odwołanie się od blokady środków.

Na czym polega blokada konta bankowego przez komornika?

Jeśli nastąpiła blokada konta bankowego przez komornika, zablokowane środki na koncie przewyższające wysokość kwoty wolnej od zajęcia zostaną przez niego przejęte na poczet spłaty zadłużenia. Przejęte zostaną także każde wpływy podnoszące wysokość zgromadzonych funduszy ponad rzeczoną kwotę.

Musimy przy tym pamiętać, że w czasie trwania postępowania egzekucyjnego, do kwoty naszego długu doliczane będą (i ściągane w pierwszej kolejności) opłaty za jego prowadzenie. Zablokowane środki na koncie pozostają poza naszą dyspozycją – nie możemy ich wypłacić, nie ma także możliwości dokonania za ich pomocą przelewu.

Kiedy komornik musi odblokować konto?

Komornik musi odblokować konto (a w zasadzie wydać bankowi dyspozycję jego odblokowania, ponieważ nie może zrobić tego samodzielnie) w dwóch przypadkach:

 • kiedy całość długu zostanie spłacona, a postępowanie egzekucyjne będzie umorzone;
 • kiedy wierzyciel zdecyduje (samodzielnie lub na prośbę dłużnika) o zaprzestaniu egzekucji z rachunku bankowego.

Komornik nie może sam z własnej inicjatywy odblokować konta bankowego, nie może również dochodzić w tym zakresie do porozumienia z dłużnikiem, ponieważ nie posiada on mocy decyzyjnej w tej sprawie. To wierzyciel decyduje, z jakich składników majątku dłużnika prowadzona jest egzekucja.

Jak odblokować konto zajęte przez komornika?

Blokada konta bankowego przez komornika jest bardzo uciążliwa, nie zawsze jest też skutecznym sposobem na odzyskanie należności przez wierzyciela (na przykład, jeśli na koncie regularnie nie ma środków lub jest tam tylko kwota wolna od zajęcia). Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować?

Wiemy już, kiedy komornik musi odblokować kontro, tak więc stosunkowo łatwo jest się domyślić, w jaki sposób można pozbyć się rzeczonej blokady. Pierwszy sposób to po prostu spłata całości należności, po której powinno nastąpić zaprzestanie egzekucji. Niestety, w wielu przypadkach jest to po prostu finansowo niewykonalne. Co nam pozostaje w takiej sytuacji?

Zablokowane konto przez komornika, o ile długi nie został spłacone, może zostać odblokowane tylko na podstawie decyzji wierzyciela. Dlatego też to właśnie do niego powinniśmy kierować się z wnioskiem o zaprzestanie egzekucji z rachunku bankowego. Wniosek możemy uargumentować tym, że blokada konta bankowego przez komornika utrudnia nam utrzymanie i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej do poziomu, który pozwoliłby spłacać zadłużenie.

Warto zaproponować alternatywę dla blokady w formie regularnych, dobrowolnych wpłat na poczet uregulowania długu. Musimy przy tym pamiętać, że jeśli nie będziemy rzeczywiście ich dokonywać, wierzyciel w każdej chwili może za pośrednictwem komornika wznowić blokadę konta.

Czy można zamknąć konto zajęte przez komornika?

Jeśli prowadzona jest przeciwko nam egzekucja komornicza, a posiadamy pusty rachunek bankowy, na który i tak nie wpływają żadne środki, możemy chcieć go zamknąć. W końcu za nieużywany rachunek wciąż naliczane będą przez bank opłaty. Tylko czy można zamknąć konto zajęte przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym?

Dużo tutaj zależy od wewnętrznych zasad panujących w danym banku i umowy prowadzenia konta, którą podpisaliśmy. Nie istnieje w polskim porządku prawnym odgórny przepis, który zakazywałby zamknięcia konta, które objęte jest zajęciem komorniczym, ale nie każdy bank może wyrazić na taką operację zgodę.

Niektóre z nich wprowadzają reguły odnośnie do tego, w jakiej sytuacji można takie konto zamknąć. Zdarza się na przykład, że taki rachunek musi mieć zerowe saldo, zanim będzie można go zamknąć.

Egzekucja komornicza a blokada konta małżonka

Czy komornik może zablokować konto współmałżonka dłużnika? Tak, możliwe jest zajęcie konta bankowego współmałżonka, w sytuacji kiedy występuje między nimi wspólnota majątkowa, a zobowiązanie zostało zaciągnięte wspólnie bądź przez jednego małżonka, ale z wiedzą i zgodą drugiego. Wtedy bowiem możliwe jest prowadzenie egzekucji nie tylko z konta bankowego, ale ogółem z całego majątku współmałżonka.

Małżonek nie jest odpowiedzialny za długi współmałżonka, jeśli istnieje między nimi rozdzielność majątkowa, której wierzyciel był świadomy w momencie udzielania kredytu lub pożyczki. Jeśli powiadomiliśmy go, że jesteśmy w związku małżeńskim (co pozytywnie wpływa na zdolność kredytową), ale nie dodaliśmy informacji o intercyzie bądź umowie majątkowej małżeńskiej, wprowadziliśmy go w błąd, a rozdzielność majątkowa nie ma zastosowania.

Czy komornik może zablokować konto?

Komornikom przysługują bardzo szerokie uprawnienia, mające zapewnić, że będą oni w stanie ściągnąć z dłużnika należność. Mogą między innymi zająć część wynagrodzenia lub emerytury, a także wartościowe mienie (elektronika, samochód). Jednym z ich praw jest blokada środków na koncie bankowym, w celu uregulowania zaległej płatności dłużnika.

Jak odblokować konto zajęte przez komornika?

Bank odblokuje konto na wniosek komornika tylko w przypadku, kiedy taką dyspozycję wyda mu wierzyciel (ponieważ to on decyduje, z których miejsc prowadzona jest egzekucja) lub kiedy dług zostanie w całości spłacony, razem ze wszystkimi odsetkami i kosztami dodatkowymi.

Ile komornik może zająć z konta?

Odpowiedź na pytanie, czy komornik może zablokować konto, jest twierdząca. W takim razie, pojawia się drugie pytanie. Mianowicie, o jakich kwotach mówimy? Czy są w tym względzie jakieś ograniczenia? Obowiązuje kwota wolna od zajęcia, równa najniższemu wynagrodzeniu, której komornik nie może zająć. Kwota wolna od zajęcia jest wspólna dla wszystkich kont bankowych danego dłużnika i nie przechodzi z miesiąca na miesiąc, a odnawia się z każdym miesiącem.

Ile trwa odblokowanie konta przez komornika?

Po całkowitej spłacie należności powinniśmy zwrócić się do komornika z wnioskiem o odblokowanie konta bankowego (wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika znajdziemy w sieci). Ile czasu ma komornika na odblokowanie konta? Po otrzymaniu od nas pisma, komornik przesyła do banku informację o zakończonym postępowaniu egzekucyjnym oraz nakazie odblokowania rachunku bankowego. Cała procedura może potrwać kilkanaście dni.