Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?

Ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?

30.12.2021
AvatarPaulina Przybysz
Ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?
Avatar

Egzekucja komornicza to sytuacja nie tylko przykra i stresująca, ale też potencjalnie kosztowna. Komornicy sądowi nie wykonują bowiem swoich obowiązków nieodpłatnie. Warto jednak wiedzieć, że nie mają oni możliwości całkowicie swobodnego ustalania opłat za swoje usługi.

Kwestia ta jest w dużej mierze uregulowana prawnie. W takim razie, ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej? Jak je obliczyć i czy da się w jakiś sposób uniknąć ich opłacania? Wszystkie te kwestie zostaną dokładnie omówione w dalszej części tego artykułu.

Na czym polega egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza umożliwia wierzycielowi odzyskanie swojej należności od dłużnika, który nie chce lub nie może spłacić zobowiązania. Wierzyciel nie ma bowiem prawnej możliwości samodzielnego wyegzekwowania spłaty długu – może jedynie wysyłać wezwania do zapłaty czy próbować kontaktować się z dłużnikiem. Nie może za to legalnie zająć części jego wynagrodzenia czy przejąć i sprzedać jego nieruchomość.

Takie prawa ma natomiast komornik, który działa na zlecenie wierzyciela, ale tylko na mocy wyroku sądu. Żeby móc skorzystać z jego usług, wierzyciel (np. bank) musi najpierw pozwać dłużnika, udowodnić, że nie spłaca on swojego zobowiązania i uzyskać prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności.

Dopiero wtedy będzie miał możliwość złożenia wniosku do komornika o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Komornikowi przysługuje szeroki zakres praw, mających na celu wyegzekwowanie spłaty należności, takich jak właśnie zajęcie części renty, emerytury lub wynagrodzenia, ale nie tylko. To wykwalifikowany specjalista, który ukończył studia prawnicze i aplikację komorniczą, a za wszelkie jego działania naliczane są opłaty.

Wykres skuteczności egzekucji
Źródło: https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2017/02/23/rosnie-skutecznosc-egzekucji-komorniczej-polsce/

Kto jest obciążany kosztami egzekucji komorniczej?

Chociaż komornik działa na zlecenie wierzyciela, to koszty egzekucji komorniczej musi pokryć dłużnik. Wynika to z faktu, że według prawa wierzyciel jest stroną pokrzywdzoną i nie można na niego nakładać dodatkowych kosztów związanych z próbami odzyskania swojej należności.

W toku działań komornika odzyskaną kwotę podzieli on w związku z tym między siebie (jako opłatę za wykonane usługi) i wierzyciela. Wierzyciel może liczyć na zwrot zaliczki wpłaconej na poczet rozpoczęcia działań komorniczych, a także samego długu oraz kosztów związanych z zastępstwem prawnym.

Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły. Przede wszystkim, w przypadku, gdyby postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela (ponieważ na przykład doszedł on do porozumienia z dłużnikiem), zostanie on obciążony opłatą w wysokości 5% kwoty pozostałej do egzekucji. Możliwe jest zwolnienie od tej opłaty w przypadku, kiedy zawarto porozumienie z dłużnikiem (lub spłacił on całość długu) w terminie nie dłuższym niż miesiąc od rozpoczęcia egzekucji.

Dodatkowo, wierzyciel może ponieść koszty związane z działaniem komornika poza jego rewirem. Wynika to z faktu, że to wierzyciel wybiera, jaki komornik zajmuje się jego sprawą, więc byłoby niesprawiedliwe, gdyby dłużnik musiał ponosić wyższe koszty dlatego, że został wybrany komornik z innego miasta czy województwa. Koszty egzekucji komorniczej powinny zostać dokładnie wskazane przez komornika na piśmie, wraz z ich podstawą prawną.

Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Można mówić o trzech podstawowych stawkach usług komorniczych. Pierwsza z nich, najczęściej spotykana, to 10% wyegzekwowanego w toku prowadzonych działań świadczenia. Jeśli więc na przykład wyegzekwowano od dłużnika 30 000 złotych, komornik pobiera z tego 3000 złotych.

Koszty egzekucji komorniczej mogą w specjalnych przypadkach wynieść jednak mniej, bowiem 5% lub 3%. Pierwsza z tych stawek obowiązuje we wspomnianym wcześniej przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela i obliczana jest nie od wyegzekwowanej kwoty, a od świadczenia pozostałego do egzekucji.

Opłata komornicza wynosi z kolei 3% w przypadku, kiedy dłużnik dostarczył całość długu do rąk komornika (lub wpłacił tę kwotę na jego rachunek bankowy) w ciągu miesiąca od dnia, w którym doręczono mu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W tym przypadku oblicza się ją od kwoty wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia, a więc, jeśli cały dług wynosił 100 000 złotych i taką kwotę wpłacił dłużnik, komornik naliczy opłatę w wysokości 3000 złotych.

Podstawą prawną dla wspomnianych powyżej stawek jest Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku (i obowiązuje w przypadku spraw, które zostały wszczęte tego dnia lub później).

Wykres egzekucji z nieruchomości
Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1458303,start-komorniczego-allegro.html

Minimalne koszty egzekucji komorniczej

Nawet relatywnie niewielkie długi mogą być przedmiotem egzekucji komorniczej, co w praktyce oznacza, że 10% czy 3% świadczenia może oznaczać zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.

Jednak nawet, jeśli koszty egzekucji komorniczej obliczone na podstawie powyżej wymienionych stawek okażą się niższe, konieczne będzie wpłacenie na konto komornika równowartości ściśle określonej kwoty minimalnej.

Opłata minimalna za usługi komornika wynosi 150 złotych, w przypadku, kiedy świadczenie zostało spełnione w odpowiedni sposób (czyli poprzez wpłacenie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy komornika lub przekazanie mu gotówki) w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jest ona o 50 złotych wyższa, a więc równa 200 złotych, jeżeli dłużnik spłacił zobowiązanie po wyznaczonym terminie lub jeśli należność została wyegzekwowana wyłącznie wskutek egzekucji wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności (bądź świadczeń z zabezpieczenia społecznego).

Najwyższa opłata minimalna, opiewająca na kwotę 300 złotych, naliczana jest, jeżeli zwrot długu został wyegzekwowany w inny sposób niż te wymienione powyżej.

Koszty egzekucji komorniczej – opłaty stałe

Omówione powyżej opłaty od wyegzekwowanych kwot to jednak nie wszystko. Komornicy naliczają także szereg opłat o wysokości stałej, niezależnej od wartości długu czy składników majątku podlegających egzekucji. Można wśród nich wymienić choćby opłatę za doręczenie pisma przez komornika, która wynosi 40 złotych.

Istnieje ponadto cały szereg działań komornika, za które pobierana jest opłata w wysokości 400 złotych. Wśród nich można wyróżnić:

  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej
  • zawnioskowanie o wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku
  • opłata za sporządzenie protokołu faktycznego
  • złożenie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza
  • zawnioskowanie o zabezpieczenie spadku
  • sporządzenie protokołu faktycznego.

Komornik może również nałożyć opłatę za utrudnianie czynności komorniczych lub za wniosek o przeprowadzenie licytacji – obie te opłaty wynoszą po 1000 złotych.

Czy koszty egzekucji komorniczej mogą zostać umorzone?

Istnieje możliwość umorzenia kosztów egzekucji komorniczej, jeśli dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a poniesienie kosztów egzekucji wiązałoby się dla niego z jej jeszcze większym pogorszeniem. Złożyć wniosek o umorzenie kosztów egzekucji komorniczej należy w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wysokości naliczonej opłaty komorniczej.

Koszty egzekucji komorniczej – podsumowanie

Jak widać, koszty egzekucji komorniczej to złożona kwestia, choćby z racji na fakt, że składają się na nią zarówno opłaty o stałej wysokości, jak i takie zależne od kwoty egzekucji. Chociaż w założeniu powinny one być jak najmniej obciążające dla dłużnika, to w praktyce potrafią one okazać się dotkliwe. Warto dowiedzieć się i zapamiętać, ile dokładnie one wynoszą i jak się je oblicza, aby łatwo dostrzec wszelkie nieprawidłowości i w razie potrzeby zgłosić skargę na działalność komornika. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w sądzie warto skontaktować się z kancelarią zajmująca się sprawą i spróbować wyjaśnić z nią niejasne kwestie. Dobrym rozwiązaniem może być także zasięgnięcie porady u prawnika specjalizującego się w kwestiach związanych z egzekucjami komorniczymi.