Regulamin reklamacji Habza Group.

Zapoznaj się z naszym regulaminem reklamacji.

&
1

Celem procedury jest wprowadzenie jednolitych zasad obsługi reklamacji składanych przez Klientów korzystających z usług Habza Group Sp. z o.o.

2

Procedurę stosuje się do określenia trybu postępowania podczas przyjmowania reklamacji, terminów ich rozpatrywania, przeprowadzania oceny zasadności oraz udzielania odpowiedzi zgłaszającemu reklamację.

3

Pod pojęciem reklamacji rozumie się wystąpienie skierowane do Habza Group Sp. z o.o. przez Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Habza Group Sp. z o.o.

4

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Habza Group Sp. z o.o. mogą być zgłaszane w formie:

 1. pisemnej – za pośrednictwem przesyłki pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe na adres siedziby Habza Group Sp. z o.o.: ul. Grójecka 1/3 02 – 019 Warszawa lub poprzez bezpośrednie złożenie w biurze w/w siedziby;
 2. elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@habza.com.pl.;
 3. ustnej:
  1. telefonicznie przez kontakt pod nr tel. 22 428 48 02 w godzinach od 9:00 do 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku;
  2. osobiście, w siedzibie Habza Group Sp. z o.o., do protokołu sporządzonego przez upoważnionego pracownika.
5

Reklamacja powinna zawierać:

 1. oznaczenie osoby składającej reklamację;
 2. dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e- mail);
 3. opis zdarzenia, którego dotyczy;
 4. wskazanie zastrzeżenia co do usługi oferowanej przez Habza Group Sp. z o.o.;
 5. wskazanie oczekiwanego przez Klienta stanu po rozpatrzeniu reklamacji;
 6. numer umowy, której reklamacja dotyczy.
6

Habza Group Sp. z o.o. potwierdzi Klientowi otrzymanie reklamacji w formie odpowiadającej formie jej złożenia, nie później niż w ciągu 24h od chwili jej otrzymania.

7

Habza Group Sp. o.o. niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji przystąpi do jej analizy. Dokona oceny zasadności reklamacji oraz zgodności wykonanej usługi z zawartą umową.

8

Rozpatrzenie prawidłowo złożonej reklamacji odbywa się w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Za prawidłowo złożoną reklamację uważa się reklamację zawierającą wszystkie elementy niezbędne wskazane w pkt. 4 dostarczone do Spółki w sposób określony w pkt. 3.

9

W przypadku, gdy osoba składająca reklamację nie wskaże w złożonej reklamacji elementów niezbędnych, rozpatrzenie reklamacji zostanie wstrzymane do czasu uzupełnienia informacji, a termin jej rozpatrzenia liczony będzie od dnia, w którym stanie się ona kompletna.

10

Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji. W tej sytuacji Klient jest informowany przed upływem 14 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację.

11

Habza Group Sp. z o.o. może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych informacji w formie pisemnej lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

12

Odpowiedź reklamację zostanie udzielona w formie właściwej dla jej złożenia, chyba że Klient wskaże inną formę.

13

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub jej rozpatrzenia w sposób niezgodny z żądaniem Klienta, Klient może zwrócić się do Habza Group Sp. z o.o. z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

14

Dokumenty związane z rozpatrywaniem reklamacji są przez Habza Group Sp. z o.o. archiwizowane.