Regulamin reklamacji Habza Finanse.

Zapoznaj się z naszym regulaminem reklamacji.

&
1

Celem procedury jest wprowadzenie jednolitych zasad obsługi reklamacji składanych przez Klientów korzystających z usług Habza Finanse Sp. z o.o.

2

Procedurę stosuje się do określenia trybu postępowania podczas przyjmowania reklamacji, terminów ich rozpatrywania, przeprowadzania oceny zasadności oraz udzielania odpowiedzi zgłaszającemu reklamację.

3

Pod pojęciem reklamacji rozumie się wystąpienie skierowane do Habza Finanse Sp. z o.o. przez Klienta,
w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Habza Finanse Sp. z o.o.

4

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Habza Finanse Sp. z o.o. mogą być zgłaszane w formie:

 1. pisemnej – za pośrednictwem przesyłki pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe na adres siedziby Habza Finanse Sp. z o.o.: ul. Grójecka 1/3 02 – 019 Warszawa lub poprzez bezpośrednie złożenie w biurze w/w siedziby;
 2. elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@habza.com.pl.;
 3. ustnej:
  1. telefonicznie przez kontakt pod nr tel. 22 428 48 02 w godzinach od 9:00 do 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku;
  2. osobiście, w siedzibie Habza Group Sp. z o.o., do protokołu sporządzonego przez upoważnionego pracownika.
5

Reklamacje złożone w jednej z powyższych form będą rozpoznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

6

Reklamacja powinna zawierać:

 1. oznaczenie osoby składającej reklamację;
 2. dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e- mail);
 3. opis zdarzenia, którego dotyczy;
 4. wskazanie zastrzeżenia co do usługi oferowanej przez Habza Finanse Sp. z o.o.;
 5. wskazanie oczekiwanego przez Klienta stanu po rozpatrzeniu reklamacji;
 6. numer umowy, której reklamacja dotyczy.
7

Habza Finanse Sp. z o.o. potwierdzi Klientowi otrzymanie reklamacji w formie odpowiadającej formie jej złożenia, nie później niż w ciągu 24h od chwili jej otrzymania.

8

Habza Finanse Sp. o.o. niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji przystąpi do jej analizy. Dokona oceny zasadności reklamacji oraz zgodności wykonanej usługi z zawartą umową.

9

Rozpatrzenie prawidłowo złożonej reklamacji odbywa się w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Za prawidłowo złożoną reklamację uważa się reklamację zawierającą wszystkie elementy niezbędne wskazane w pkt. 4 dostarczone do Spółki w sposób określony w pkt. 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

10

Habza Finanse Sp. z o.o. może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych informacji w formie pisemnej lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

11

W przypadku, gdy Klient nie wskaże w złożonej reklamacji elementów niezbędnych, rozpatrzenie reklamacji zostanie wstrzymane do czasu uzupełnienia informacji, a termin jej rozpatrzenia liczony będzie od dnia, w którym stanie się ona kompletna.

12

Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podstawowym terminie. W tej sytuacji Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu o:

 1. Przyczynie wydłużenia terminu;
 2. Okolicznościach, które muszą być ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 3. Przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
13

W przypadku niedotrzymania przez Habza Finanse Sp. z o.o. terminu na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wola Klienta.

14

Po złożeniu i przyjęciu kompletnej reklamacji, Habza Finanse Sp. z o.o. rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie wysłana wyłącznie na wniosek i za zgodą Klienta.

15

Odpowiedź na reklamacje powinna zawierać:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta;
 2. Wyczerpującą stanowisko Habza Finanse Sp. z o.o. w sprawie skierowanych przez Klienta zastrzeżeń;
 3. Imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi na reklamację wraz ze wskazaniem jej funkcji;
 4. Określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego nie 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
16

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub jej rozpatrzenia w sposób niezgodny z żądaniem Klienta, Klient może zwrócić się do Habza Finanse Sp. z o.o. z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

17

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia w sposób niezgodny z żądaniem Klienta, klient może:

 1. Wystąpić z wnioskiem o podjęcie czynności przez Rzecznika Finansowego z uwagi na nieuwzględnienie roszczeń Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
 2. Wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, a podmiotem rynku finansowego;
 3. Wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo dla siedziby Habza Finanse Sp. z o.o. sądu powszechnego
18

Dokumenty związane z rozpatrywaniem reklamacji są przez Habza Finanse Sp. z o.o. archiwizowane. W terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego Habza Finanse Sp. z o.o. przekazuje Rzecznikowi Finansowemu sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień Klientów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą tych Klientów. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

 1. Liczbę reklamacji;
 2. Liczbę uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji;
 3. Informacje o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach kwot i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz Klientów w okresie sprawozdawczym.