Splatapozyczek.pl
Spłata Pożyczek/Blog/Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej — przebieg, warunki, koszty

Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej — przebieg, warunki, koszty

21.06.2023
AvatarPaulina Przybysz
Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej
Avatar

Spółka komandytowa to forma prowadzenia działalności ciesząca się dużą popularnością. Powody? Korzystne zasady opodatkowania oraz zabezpieczenie majątku komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania jedynie do wysokości sumy komandytowej. Mimo sprzyjających warunków upadłość spółek komandytowych nie należy do rzadkości. Warto więc wiedzieć, kiedy trzeba zdecydować się na złożenie wniosku. Wyjaśniamy, jak przygotować dokumenty i czego należy się spodziewać w trakcie procesu.

Na czym polega upadłość spółki komandytowej?

Spółka komandytowa należy do spółek osobowych prawa handlowego, a więc posiada tzw. zdolność upadłościową. Jeśli więc wystąpią odpowiednie przesłanki, można wobec niej przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Co to oznacza? Na co dzień stosujemy ten termin jako synonim bankructwa. W terminologii prawnej upadłość to proces, który polega na likwidacji majątku dłużnika i ma na celu spłatę jego długów. Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej następuje zatem, kiedy firma nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań.

Kto ogłasza upadłość spółki komandytowej?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki komandytowej wydaje właściwy sąd. Zanim to jednak nastąpi, musi otrzymać wniosek od jednego z podmiotów uprawnionych. Pierwszym z nich jest oczywiście sama spółka, a konkretnie komplementariusz – to na nim spoczywa ciężar zarządzania przedsiębiorstwem. W każdym przypadku uprawnieni są też wierzyciele, reprezentanci lub likwidatorzy firmy (jeśli takich powołano).

Kiedy ogłosić upadłość spółki komandytowej?

Prawo upadłościowe jasno określa kryteria, według których dłużników kwalifikuje się do przeprowadzenia procesu upadłościowego. Jako główną przesłankę ustawa wskazuje niewypłacalność. Mówimy o niej wtedy, gdy spółka nie jest w stanie płacić wymagalnych, nieumorzonych zobowiązań finansowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zaległości wymagalne to takie, których termin płatności minął. Czy są inne przypadki, kiedy ogłosić upadłość spółki komandytowej trzeba bezwzględnie? Ponieważ firma prowadzona w tej formie posiada zdolność prawną, zastosowanie ma jeszcze jedno kryterium ze wspomnianej ustawy. Jeśli majątek spółki jest mniejszy niż wartość jego zobowiązań finansowych, a stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące, upadłość jest uzasadniona.

Kredyt konsolidacyjny z jedną miesięczną ratą, która jest znacznie niższa niż suma rat, które spłacałeś do tej pory? Zobowiązanie, które nie jest trudne do spłaty?

Skontaktuj się ze specjalistą Spłata Pożyczek, który pomoże Ci wyjść z nadmiernego zadłużenia.

To możliwe!

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej – jak sporządzić dokument?

Pismo o upadłość spółki komandytowej musi mieć charakter procesowy – tak stanowi Prawo upadłościowe. Jakie elementy powinien zawierać wniosek?

  1. Oznaczenie sądu – adresata wniosku.
  2. Wskazanie rodzaju pisma.
  3. Dane identyfikacyjne dłużnika – nazwa/numer wpisu do KRS oraz NIP.
  4. Miejsce prowadzenia działalności.
  5. Uargumentowanie przyczyn składania wniosku.
  6. Podpis osoby uprawnionej.
  7. Lista załączników.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej kierujemy do sądu upadłościowego. Jego rolę pełni rejonowy sąd gospodarczy. Skąd jednak wiedzieć, który organ jest sądem właściwym dla danej firmy? Ustawa każe przyjąć kryterium lokalizacji głównego ośrodka prowadzenia działalności. W przypadku spółki komandytowej najczęściej będzie to po prostu siedziba firmy.

Nieogłoszenie upadłości spółki komandytowej – konsekwencje

Prawo upadłościowe wyznacza czas na składanie dokumentów do sądu – jest to 30 dni od momentu wystąpienia przesłanek. Co dzieje się w wypadku, gdy termin nie zostanie dotrzymany? Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej spoczywa na komplementariuszu (każdym z osobna, jeśli jest ich kilku). Konsekwencje zaniedbania mogą być dotkliwe. Prawo upadłościowe daje sądowi możliwość ukarania zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 do 10 lat. Powstaje też obowiązek odszkodowawczy za szkody powstałe w wyniku niezłożenia wniosku. Ustawa stanowi, że można zwolnić takie osoby z odpowiedzialności, jeśli nie ponoszą winy lub wykażą, że w tym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne.

Ponieważ komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym majątkiem, w jego roli często występuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj ustawowe kary za niestosowanie się do dat oznaczonych w Prawie upadłościowym są już znacznie bardziej poważne. Stosowne zapisy znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych, który stanowi, że osoba, która zawiniła niedotrzymaniu terminów, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Upadłość spółki komandytowej – co z pracownikami?

Można wymienić wiele konsekwencji związanych z upadłością spółki komandytowej. Niestety, nie dotyczą one jedynie właścicieli firmy, a obawy pracowników są uzasadnione. Przepisy są bezlitosne. Dają możliwość zwolnienia wszystkich pracowników upadłej firmy – nawet tych w okresie ochronnym i przebywających na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach lekarskich. Co więcej, syndyk może skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca. Jeśli do tego dojdzie, pracownikom przysługuje odszkodowanie w związku z utraconym wynagrodzeniem. Jeśli pracodawca zalegał z wypłatą pensji, syndyk z urzędu wpisuje należności z tytułu stosunku pracy na listę wierzytelności. Pracownicy nie muszą zgłaszać swoich roszczeń i stają się wierzycielami spółki.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości spółki komandytowej?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej wiąże się z kosztami. Procedury nie zostaną wszczęte, jeśli zgłaszający nie uiści opłaty sądowej w wysokości 1000 zł. Konieczne jest też wpłacenie zaliczki na koszty postępowania, która w roku 2023 wynosi 6736,60 zł. To kwota wynikająca z danych publikowanych przez GUS, dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysków. Rozpoczęcie postępowania upadłościowego kosztuje zatem łącznie niemal 8000 zł.

Bank odmówił Ci finansowania? Nie trać czasu i nerwów na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą Spłata Pożyczek, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt lub pożyczkę.

Wyślij wniosek!

Wady i zalety upadłości spółki komandytowej

Upadłość spółki komandytowej, choć często jest nie do uniknięcia, wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Dużą wadą jest to, że wspólnicy tracą kontrolę nad sprawami spółki oraz jej majątkiem. Dodatkowy minus stanowi odpowiedzialność komplementariusza. Jeśli masa upadłości nie wystarczy do pokrycia długów, odpowiada on za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym, bez ograniczeń. Jako kolejny negatywny element można wskazać koszty postępowania, które są stosunkowo wysokie. Zaletą jest utworzenie przez syndyka planu spłaty, który ma być dostosowany do możliwości spółki. Czasami dochodzi nawet do umorzenia części niektórych wierzytelności.

Upadłość spółki komandytowej – synteza informacji

Zła sytuacja finansowa często prowadzi do upadku firmy. W spółce komandytowej wniosek o upadłość musi złożyć komplementariusz. Jeśli będzie pilnował ustawowych terminów, uniknie negatywnych konsekwencji. Upadłość spółki komandytowej ogłasza się wtedy, gdy przedsiębiorstwo staje się wypłacalne – nie jest w stanie dłużej spłacać zobowiązań. Przygotowanie wniosku ułatwia ustawa Prawo upadłościowe, wymieniając istotne elementy dokumentu. Nie wolno zapomnieć jednak o opłatach – sądowej i zaliczce na koszty postępowania. Bez ich uiszczenia wniosek będzie nieskuteczny.